САЙТ НА ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА " НЕДЯЛКОВИ ПРОЕКТ "

Цени

Цени за цялостно (комплексно) проектиране

 

Архитектурна и конструктивна консултация.

В рамките на град Варна, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще Ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на Вашия парцел, идея за реконструкция, преустройство или промяна на предназначение. В границите на Варненска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста за достигне до обекта.

 

ПРОЕКТИРАНЕ:

Предлагаме Ви приблизителни цени на инвестиционен проект (технически проект) на сгради за основните специалности (общо десет на брой):

 

 

-до 100 м2

- 33-37 лв/м2 

 

 

-от 100м2 до 200м2

- 25-33 лв/м2

 

 

-от 200м2 до 500м2

- 24-27 лв/м2

 

 

-от 500м2 до 2000м2

- 21-25 лв/м2

 

 

-над 2000м2

- по договаряне

 

 

 

За съвсем малки обекти като гаражи, пристройки и надстройки, цената се договаря допълнително и може да е различна от горепосочените цени на кв.м.

 

 

 

 

Цените се формират на базата  общата разгъната застроена площ на сградата, включваща всички използваеми площи (ОРЗП).

- за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли  части и др.)
- за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.

Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

● Архитектура - разпределения, разрези, фасади, детайли, 3D изображения.

● Конструкции - конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка. Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.

● ВиК - Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.

● Геодезия / Тахиметрична снимка, Трасировъчен план и Вертикална планировка

● Електрическа - чертежи на силнотокови  инсталации, схема главно ел. табло, гръмоотводна инсталация, количествена сметка и външно осветление

● Проект за енергийна ефективност+доклад за съответствие

● Проект за по пожарна безопасност

● План за безопасност и здраве

● Геология (геоложки доклад за плитко фундиране)

● Ландшафтна архитектура (озеленяване)

Частични Количествени сметки по  специалности

Необходимите проекти се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за “Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”, в зависимост от категорията на сградата.

 

Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплшат следните специалности:

Предпроектно проучване

КМД – при поява на метални конструкции

Геоложко проучване за дълбоко фундиране

Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно

Технология

ОВиК - Отопление, Вентилация и Климатизация

Проект за управление на отпадъците (задължителен за сгради с РЗП над 350м2)

План за безопасност и здраве при събаряне на стари постройки

 

Цените не включват:

● Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
● Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномощно от Възложителя.
● Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;

Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

Авторски надзор след започване на строителството.

Начин на плащане и срокове:

1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане (за малки обекти авансовото плащане може да достигне до 50%).
Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
4. Приемане, подписване и окомплектоване на идеен проект – 20% от цената.
Разработва се Работна фаза на проекта
5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 40% от цената.
6. След одобряване на проекта в общината – 10% от цената.

Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – 2 лв/м2 , като минималната е 300 лв.

 

По желание на клиента, проектантският екип може да извърши проектиране само на един или няколко проекта.

 

Цени при проектиране на отделни части.

 

Част Архитектура:

Цената за архитектурния проект се определя твърде индивидуално и варира  в зависимост от сложността на сградата. В цената е включена и външна 3D визуализация на сградата. Тъй като дейността на архитекта е свързана с доста голям обем творческа работа, то ще Ви предоставим начина на ценообразуване на архитектурния проект:

Цената варира според възгледите на клиента за по-голяма разчупеност на сградата или сложна геометрична форма

Цената за проектиране по част Архитектурна се изчислява на квадратен метър от общата разгънатата застроена площ на сградата (включва всички използваеми площи в сградата).

Цената и сроковете на изготвяне на проекта зависят от обема на проекта, неговата сложност, и от типа на сградата – жилищна, обществена, промишлена, пристройка или надстройка.

Цената се занижава при симетричност на сградата, повтаряемост на дадени елементи или по-проста геометрична форма.

При подписване на договора се заплаща авансово 50% от цената на проекта – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.

Допълнително се подписва договор за авторски надзор. Заплащането по този договор е 50% авансово плащане и 50% след приключване на строителството.

 

 

Част Конструктивна:

Предлагаме ви приблизителни цени за изготвяне от нас инвестиционен проект (работен или технически проект) на сграда по част Конструктивна:

-до 200 м2

-6-10 лв/м2 

-от 200м2 до 500м2

- 5.5-8 лв/м2

-от 500м2 до 1000м2

- 5-7 лв/м2

-от 1000м2 до 2000м2

- 5-6 лв/м2

-над 2000м2

- по договаряне

За разработването на Идеен проект по част “Конструктивна” , се заплаща 30% от горепосочените цени

Цените се формират на базата на общата разгъната застроена площ на сградата (ОРЗП). Цените са приблизителни,  като по-конкретно ценообразуване може да се направи след запознаване с налични документи , задание за проектиране и от какъв материал ще се изпълни бъдещата сграда (от стоманобетон, стомана или дървена конструкция).  За оскъпяване цената на проекта  може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли части, насадени колони в плочи и греди и т.н.).
За намаляване цената на проекта  е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи или симетрия на конструкцията.

Допълнително се заплаща авторският надзор, в размер на 50 лв+пътни разходи при посещение на обекта.

 

 

Част Електро:

по договаряне

 

Част ВиК:

по договаряне

 

Част Геодезия+вертикална планировка:

по договаряне

 

Част Енергийна ефективност+доклад

по договаряне

 

Част План за безопасност и здраве (ПБЗ):

по договаряне

 

Част Пожарна и аварийна безопасност (ПАБ):

по договаряне

 

Част Ландшафтна архитектура (озеленяване):

по договаряне

 

Част Геоложко проучване (геоложки доклад):

по договаряне

Част Управление на строителните отпадъци

по договаряне

Конструктивно становище за ограда:

по договаряне

 

Конструктивно становище за остъкляване на балкон:

по договаряне

 

Конструктивно становище за стопанска постройка:

по договаряне

 

Техническа експертиза на къща:

по договаряне


Рекламни табели и съоръжения:

по договаряне


Технически паспорт на сграда+конструктивно обследване и доклад: 

по договаряне


Конструктивно-техническо становище за узаконяване (или за удостоверение търпимост по чл.127, ал.1 от ЗУТ)

по договаряне


Външна 3D визуализация на сграда:

по договаряне

  

 

За повече информация или оферта, се свържете с екипа на „НЕДЯЛКОВИ ПРОЕКТ”.

 

Уебсайт в alle.bg