САЙТ НА ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА " НЕДЯЛКОВИ ПРОЕКТ "

Цени

Цени за цялостно (комплексно) проектиране

 

Архитектурна и конструктивна консултация.

В рамките на град Варна, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще Ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на Вашия парцел, идея за реконструкция, преустройство или промяна на предназначение. В границите на Варненска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста за достигне до обекта.

 

ПРОЕКТИРАНЕ:

Предлагаме Ви приблизителни цени на инвестиционен проект (технически проект) на сгради за основните специалности (приблизително десет на брой, като броят им варира в зависимост от заданието за проектиране):

 

 

-до 100 м2

- 34-37 лв/м2 

 

 

-от 100м2 до 200м2

- 25-33 лв/м2

 

 

-от 200м2 до 500м2

- 24-27 лв/м2

 

 

-от 500м2 до 2000м2

- 21-25 лв/м2

 

 

-над 2000м2

- по договаряне

 

 

 

За съвсем малки обекти като гаражи, пристройки и надстройки, цената се договаря допълнително и може да е различна от горепосочените цени на кв.м.

 

 

 

 

Цените се формират на базата  общата разгъната застроена площ на сградата, включваща всички използваеми площи (ОРЗП).

- за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли  части и др.)
- за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.

Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

● Архитектура - разпределения, разрези, фасади, детайли, 3D изображения.

● Конструкции - конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка. Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.

● ВиК - Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.

● Геодезия / Тахиметрична снимка, Трасировъчен план и Вертикална планировка

● Електрическа - чертежи на силнотокови  инсталации, схема главно ел. табло, гръмоотводна инсталация, количествена сметка и външно осветление

● Проект за енергийна ефективност+доклад за съответствие

● Проект за по пожарна безопасност

● План за безопасност и здраве

● Геология (геоложки доклад за плитко фундиране)

● Ландшафтна архитектура (озеленяване)

Частични Количествени сметки по  специалности

Необходимите проекти се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за “Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”, в зависимост от категорията на сградата.

 

Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплшат следните специалности:

Предпроектно проучване

КМД – при поява на метални конструкции

Геоложко проучване за дълбоко фундиране

Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно

Технология

ОВиК - Отопление, Вентилация и Климатизация

Проект за управление на отпадъците (задължителен за сгради с РЗП над 350м2)

План за безопасност и здраве при събаряне на стари постройки

 

Цените не включват:

● Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
● Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномощно от Възложителя.
● Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

Задължителни разходи, свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;

Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

Авторски надзор след започване на строителството.

Начин на плащане и срокове:

1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
3. Сключване на договор за проектиране – 30% – авансово заплащане (за малки обекти авансовото плащане може да достигне до 50%).
Разработва се Идейна фаза при желание на Инвеститора – договаряне на срокове.
4. Приемане, подписване и окомплектоване на идеен проект – 20% от цената.
Разработва се Работна фаза на проекта
5. Предаване на Работен проект – от 3 до 5 бр. папки – 40% от цената.
6. След одобряване на проекта в общината – 10% от цената.

Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – 2 лв/м2 , като минималната е 300 лв.

 

По желание на клиента, проектантският екип може да извърши проектиране само на един или няколко проекта от необходимите за издаване на строително разрешително.

 

Цени при проектиране на отделни части.

 

Част Архитектура:

Цената за архитектурния проект се определя твърде индивидуално и варира  в зависимост от сложността на сградата. В цената е включена и външна 3D визуализация на сградата. Тъй като дейността на архитекта е свързана с доста голям обем творческа работа, то ще Ви предоставим начина на ценообразуване на архитектурния проект:

Цената варира според възгледите на клиента за по-голяма разчупеност на сградата или сложна геометрична форма

Цената за проектиране по част Архитектурна се изчислява на квадратен метър от общата разгънатата застроена площ на сградата (включва всички използваеми площи в сградата).

Цената и сроковете на изготвяне на проекта зависят от обема на проекта, неговата сложност, и от типа на сградата – жилищна, обществена, промишлена, пристройка или надстройка.

Цената се занижава при симетричност на сградата, повтаряемост на дадени елементи или по-проста геометрична форма.

При подписване на договора се заплаща авансово 50% от цената на проекта – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.

Допълнително се подписва договор за авторски надзор. Заплащането по този договор е 50% авансово плащане и 50% след приключване на строителството.

 

 

Част Конструктивна:

Предлагаме ви приблизителни цени за изготвяне от нас инвестиционен проект (работен или технически проект) на сграда по част Конструктивна:

-до 200 м2

-6-10 лв/м2 

-от 200м2 до 500м2

- 5.5-8 лв/м2

-от 500м2 до 1000м2

- 5-7 лв/м2

-от 1000м2 до 2000м2

- 5-6 лв/м2

-над 2000м2

- по договаряне

Конкретната цена се определя съгласно наредбата за минималните цени в проектирането.

За разработването на Идеен проект по част “Конструктивна” , се заплаща 30% от горепосочените цени

Цените се формират на базата на общата разгъната застроена площ на сградата (ОРЗП). Цените са приблизителни,  като по-конкретно ценообразуване може да се направи след запознаване с налични документи , задание за проектиране и от какъв материал ще се изпълни бъдещата сграда (от стоманобетон, стомана или дървена конструкция).  За оскъпяване цената на проекта  може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли части, насадени колони в плочи и греди и т.н.).
За намаляване цената на проекта  е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи или симетрия на конструкцията.

Допълнително се заплаща авторският надзор, в размер на 50 лв+пътни разходи при посещение на обекта.

 

 

Част Електро:

по договаряне

 

Част ВиК:

по договаряне

 

Част Геодезия+вертикална планировка:

по договаряне

 

Част Енергийна ефективност+доклад

по договаряне

 

Част План за безопасност и здраве (ПБЗ):

по договаряне

 

Част Пожарна и аварийна безопасност (ПАБ):

по договаряне

 

Част Ландшафтна архитектура (озеленяване):

по договаряне

 

Част Геоложко проучване (геоложки доклад):

по договаряне

Част Управление на строителните отпадъци

по договаряне

Конструктивно становище за ограда:

по договаряне

 

Конструктивно становище за стопанска постройка:

по договаряне

 

Техническа експертиза на къща:

по договаряне


Рекламни табели и съоръжения:

по договаряне


Технически паспорт на сграда+конструктивно обследване и доклад: 

по договаряне


Конструктивно-техническо становище за узаконяване (или за удостоверение търпимост по чл.127, ал.1 от ЗУТ)

по договаряне


Външна 3D визуализация на сграда:

по договаряне

  

 

За повече информация или оферта, свържете се с екипа на „НЕДЯЛКОВИ ПРОЕКТ”.

 

Уебсайт в alle.bg